ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀՀ օրենք
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=73271

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՆԱՉ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=74893

«Բուսական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենք
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=120784

«Ազգաբնակչության էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության մասին» ՀՀ օրենք
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=1006